پروژه های انجام شده آرتا سازه آرشین

پروژه ی دکل چهارصد کیلوولت عراق تیپ YA,YB,YC,YD
پروژه ی صد وسی و دو کیلو ولت فرات الاوسط
پروژه ی صد و سی و دو کیلو ولت خیرات الغازیه
پروژه ی صد و سی و دو کیلو ولت عراق